رفتار درمانی دیالکتیکی چطور به پرخاشگری  بیماران اختلال شخصیت مرزی کمک می کند؟

درمانگران DBT برای مراجعان  تفاوت بین خشم و پرخاشگری را  روشن می کنند  . در واقع درست نیست که  این دو  مفهوم را تلفیق کنیم…

View More رفتار درمانی دیالکتیکی چطور به پرخاشگری  بیماران اختلال شخصیت مرزی کمک می کند؟