Category: داستانهای کوتاه آموزنده

“پروازاسب” پادشاه پیری در هندوستان ، دستور داد مردی را به دار بیاویزند. همین که دادگاه تمام شد ، مرد محکوم گفت :” اعلی حضرتا ، شما مردی خردمندید و کنجکاوید تا بدانید رعایاتان چه می کنند.به دانشمندان، خردمندان ،

error: Content is protected !!