رویکردهای درمانی به خیانت زناشویی و بی وفایی همسر2

رویکرد میان سیستمی فایف، ویکس، و گامبسیا در درمان خیانت زناشویی    رویکرد بین سیستمی مدل بالینی جامع و تجربی است که برای کمک به…

View More رویکردهای درمانی به خیانت زناشویی و بی وفایی همسر2