بخشش درمانی :خاستگاه دینی و الگوهای رواندرمانی و پرتکل درمان آن

خاستگاه و پیش زمینۀ دینی بخشش و گذشت ­­­مفهوم بخشش پیوند نیرومندی با ایدئولوژی دینی دارد و در بسیاری از مذاهب عقیده­ای هسته­ای بشمار می­رود…

View More بخشش درمانی :خاستگاه دینی و الگوهای رواندرمانی و پرتکل درمان آن