روانشناس که باشی…

بر چسب روانشناس که بخوره به پیشونیت ، مسئولیت سنگینی می افته رو شونه هات، روانشناس که باشی دیگه حق نداری ناراحت یا عصبانی باشی…

View More روانشناس که باشی…