ایده هایی برای تحمل پریشانی

مهارت تحمل پریشانی در DBT، از مهارت تحمل پریشانی زمانی که ما نمی توانیم، نمی خواهیم، و یا  تغییر موقعیتی نامناسب  غیر ممکن است ،…

View More ایده هایی برای تحمل پریشانی