مفروضات درمان   DBT  برای مهارت آموزی گروهی  نوجوانان

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) یک مدل درمانی مبتنی بر شواهد در اصل توسط دکتر مارشا .لین هان توسعه یافته است. او متوجه شد که درمان…

View More مفروضات درمان   DBT  برای مهارت آموزی گروهی  نوجوانان