کنجکاوی همدلانه: چگونه DBT به ایجاد روابط بهتر کمک می کند؟

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) را به طور کلی می توان به عنوان یک درمان مبتنی بر مهارت، نوعی درمان شناختی رفتاری، و یک رویکرد فشرده…

View More کنجکاوی همدلانه: چگونه DBT به ایجاد روابط بهتر کمک می کند؟