کلمات کلیدی: فرزندپروری

اتاق مشاوره بود و من بودم و دخترک بود و قطرات اشکش که با گفتن “خب دخترم میخای به من بگی چی میگذره تو دلت” گوله گوله از چشای دختر 14 ساله نشسته روبروی من ، گونه هاشو نوازش می

error: Content is protected !!