کلمات کلیدی: فرزندپروری

اتاق مشاوره بود و من بودم و دخترک بود و قطرات اشکش که با گفتن “خب دخترم میخای به من بگی چی میگذره تو دلت” گوله گوله از چشای دختر 14 ساله نشسته روبروی من ، گونه هاشو نوازش می

بعضی رشته ها فرسودگی شغلی شان بالاست یعنی خیلی آدم درگیر می شود تمام ذهن و روحش با مراجعین اش پیوند می خورد در خواب و بیداری بدنبالت می آیند و اگر ادامه دهنده درمان بودند که بهتر اما وقتی

error: Content is protected !!