کلمات کلیدی: عشق

صميمت يعني: ارتباط شخصي نيرومند و نزديكي هيجاني خاصي كه شامل تفاهم دو جانبه با طرف مقابل است. پيوند محبت آميز، پيوندي كه از توجه، مسئوليت پذيري، اعتماد، انتقال آسان احساست و همچنين تبادل بي دردسر اطلاعات درباره ي رخدادهاي

error: Content is protected !!