کلمات کلیدی: روانشناس

بر چسب روانشناس که بخوره به پیشونیت ، مسئولیت سنگینی می افته رو شونه هات، روانشناس که باشی دیگه حق نداری ناراحت یا عصبانی باشی و همیشه باید خنده رو لبات باشه چو ن ” تو یه روانشناسی، تو دیگه

error: Content is protected !!