ایده هایی برای تحمل پریشانی

مهارت تحمل پریشانی در DBT، از مهارت تحمل پریشانی زمانی که ما نمی توانیم، نمی خواهیم، و یا  تغییر موقعیتی نامناسب  غیر ممکن است ،…

View More ایده هایی برای تحمل پریشانی

مهارت تحمل پریشانی

این گروه از مهارت ها به شما کمک می کند تا بتوانید با هیجانات اشفته سازتان کنار بیایید،همه افراد دچار هیجانات آشفته ساز می شوند…

View More مهارت تحمل پریشانی