تکنیک های طرحواره درمانی

در روان شناسی طرحواره را بصورت الگویی در نظر می گیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد. در حوزه شناخت درمانی، بک…

View More تکنیک های طرحواره درمانی